Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Boksburg, Gautang
Sign InSign Up

Uthando Lwegazi - Ch8

6 years ago | 11377 Views
"wu Melusi maKhumalo,sehlala njalo elwa nami ngaphandle kwesizathu.Ngyazama ukuba umfazi,ngimuphe inhlonipho nesiqi sakhe sobubaba.Ngimphethe kahle kanti ngyamazisa njengo myeni wami kodwa nje ngithela amanzi emhlane wedada." Wezwa efikelwa umuncu okaMtungwa naye zehla kuyena.Waqhubeka uThobile"Manje makhi sengisaba ukuthi angase angibulale uMelusi."

"Cha,cha sisi musa ukucabanga kanjalo mhlampe uMelusi unenkinga thizeni akakafuni ukhuluma ngayo."NgumaKhumalo loyo ebhula umlilo."Kunga yini le engaka makhi.?"Kubuza uThobile evusa ikhanda ebheka umakhi wakhe ngamehlo agcwele izinyembezi."Angazi Thoe bengisho nje ngisika kwelijikayo.Mhlasimbe ungase umbuze."
"Tjooo ungayithi vu leyo makhi.Kafune kubuzwa uthi kabuzwa mfazi yena.Ngike ngazama ntombi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya."

"Pho ntombi wena bewucabanga ukwenza kanjani ngalokho?" kubuza uMaKhumalo."Eish angazi makhi kunzima kumina kusindakwehlela ngempela.Ngyamthanda uMe ngenhliziyo nangothando kodwa indlela angiphe ngayo hhayi cha ngiyintwala phakathi kwezithupha.Ngidla imbuya ngothi,ngibona khona kanje okwabonwa inqawe yokhelwe ilahle...."Engakaqedi ayekusho uThobile zajuluka.Yavuvuka inhliziyo wehluleka ukukhuluma.

"Eyi amadoda! Kodw koze kubenini sihlukunyezwa ngalendlela,siphathiswa okwemfadoek." Washo eshaya izandla okaKhumalo.Aqhubeke athi"Lalela la sisi uma ubona ukuthi izinto azilungi,uMelusi eqhubeka nokukudlela amazinyo.Ungenqeni ukuza kwami wamukelekile."Ngyabonga makhi.Aw mina kababa kodwa ngimenzeni umyeni wami sekangijikele kanje?" NguThobile loyo esula izinyembezi."Awenze lutho ntombi yeka ukuzisola ngento engenamsebenzi amadoda anjalo futhi ngeke ashintshe naninina.Usale kahle makhi ngizoza ngizokubona kusasa kahle ngolungisela izingane ukudla." Washo ephuma uMaKhumalo..................

by Nxayezwe Wayne Ndlovu
0 Nxayezwe
Tags: UTHANDO,LWEGAZI

Comments

Comment as Anonymous Submit
Invite
What iBlog