Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Boksburg, Gautang
Sign InSign Up

UTHANDO LWEGAZI - Ch3

6 years ago | 14094 Views

"Aw suka lapha weThembeka.Ngicela ijuice,emva kwalokho yimi nawe nombhede."

"ingabe uzongikhona yini Melusi!" kubhuqa uThembeka.Wathula nje uMelusi wabuka lentokazi eyayinhle okwembali iqhakaza.Wawungafunga uthi iyazenzenzela lobuhle kanti cha ukudalwa kwayo.Phela uthi lapho uyibheka ekhanda ukhangwe yizinwele ezimnyama bhuqe kuhle kweshoba lehashi.

Ubuso bakhe bubushelezi kuhle kwetshe lomfula ongenisayo.Ubuthakathaka bezihlathi zayo ungafunga uthi yingane encane. Isho ngamehlo amakhulu azindingilizi kungathi ngathunduluka.Amhlophe nke lamehlo ungathi ngeyamadlodlo intombi.Ithi lapho ikubheka wensizwa wethuke usumamatheka ubala nje. Uzwe igazilijima nomzimbawonke.Indanyana,inomzimba olingeneyo, amabele agcwele. Umhlotshana ngebala.Ulilamba lidlile ingisi uqobolwalo.

Wayethi ma embheka uMelusi avele akhohlwe uThobile wakhe kwazise phela uThobile mfushane,umnyama ngebala,Usho ngobuso ubunjenge aphula nendebe zomlomo ezinqatha.Amehlo abomvana, amabele amakhulu angangepopo.Izinqe nazo zikkolale upakile.

Yindoni yamanzi umAfrica ogcweleyo.Wafika ke uThe nejuice namangilazi amabili.Wayithungake ijuice uThembeka, wapha uMelusi eyakhe ingilazi naye watha eyakhe, maqede wahlala eceleni kukaMelusi.Kwathi ukuthuleka kancane kungathi bubili babo balalelisa ukwehla kamnandi kwejuice.

Emva kwesikhashana bethuli wabhoka sethi uThe "Lesilima somfazi wakho siyazi ukuthi ulapha?" ubuza nje seshintshe ubuso uThembeka. "Akazi,khona noma ubesazi ubezokwenzani" kuphendula uMelusi engagqize qakala. Esho ebamba uThe ngesandla.

Asisuse uThe isandla sikaMe asukume ame phuhle, abheke uMelusi athi "Uyazi yini Melusi mina ngikhathele yilomsangano wothando. Kahle hle mina nawe siyaphi? Noma mhlampe yinto engekho siyakhohlisana nje?" washo eshibilika enekiza uMelusi isiphundu;kwangathi uthi bheka Me ngimuhle kanjani mangifulathele kambe uTho wakho angalunga la."Awu The wami,uyazi musi ngyakuthanda kodwa nginomfazi ma..."

"Aw kahle bo weMelusi musa ukungitshela ngalomkhovu wakho.Washo uThembeka enquma uMelusi umlomo esathi uyalandisa........................pliz like this page n enjoy.  by Nxayezwe Wayne Ndlovu
2 Nxayezwe
Tags: UTHANDO,LWEGAZI

Comments

Comment as Anonymous Submit
Invite
What iBlog