Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Boksburg, Gautang
Sign InSign Up
Quick Discuss
Recent Comments
16
Jun - 13

Thorny Tap - (Short Story)

The weather was beautiful sparsely pantuated with clouds, a mild breeze and a crimpson sun was in the process of its western descent. I was feeling di

5
16
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch14

Libuze iphoyisa"Wena ucabanga ukuthi uyephi?""Ukubabengazi ukuthi uyephi bengingeke ngilibize"kuphendula uMelusi ebuyisa izinhlonzi ebusweni. "Wendoda

2
16
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch13

Waqeda ukudla okaKhumalo maqede wayobeka umhlubulko phansi.Wanela wangena ezingubeni walala obokufa.Wethuswa yizwi lomemeza phandle.Wathuka wavuka wa

1
10
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch12

Kusekuseni uMelusi umi phandle ubambelele ebondeni elahlukanisa kwakhe nomakhelwane.Uyakhuluma eqondise kumakhi wakhe uMaKhumalo."Makhi,uThobile angi

2
10
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch11

Yayisihambe ibanga elide imoto le phakathi kwayo kuthulisekile ngaphandle kukaThobile oyelokhu esehlisa iphika okungapheli.Yaphambuka nje kancane yan

0
9
Jun - 13

Follow Your Heart

Choices that people make when they are young.Determines their future.Follow your heart.Make good choices.Yes the outer side of a person reflects a hin

0
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch10

"Thoe cthandwa sami sengiyahamba manje,namuhla ngingena ebusuku."kuvalelisa uMelusi kumkakhe."Kulungile baba manje isikhafuthini ke?"Cha mawezingane u

2
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch9

Kusendlini kaThembeka lapha eKathlegong.Kuthulisekile lapha ungafunga uthi akukho muntu,kanti cha kudliwa amathambo engqondo.NguMelusi no Thembeka omu

0
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch8

"wu Melusi maKhumalo,sehlala njalo elwa nami ngaphandle kwesizathu.Ngyazama ukuba umfazi,ngimuphe inhlonipho nesiqi sakhe sobubaba.Ngimphethe kahle ka

0
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch7

Kwasa angazange abuthi quthu ubuthongo uMelusi ngenxayemicabango.Yayi xubene ekhanda okwaxhakela esivande.Ebasathe uhlanganisa lokhu nalokhuya lutho u

0
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch6

UMncedisi lo yindoda ngempela.Inde ikhonale yondlekile ayikhoncane ngomzimba,inomzimba wamawrestler.Isifuba silapha izingalo ungafunga uthi ziyafuthwa

3
9
Jun - 13

HEE! NTOMBIYAMI

Wathi mina nawe soshada. Wathi ubunzima oyohlangana nabo empilweni ngizobumela. Ngabumela wathi impilo yakho uyinikela kimi. Wathi uzimisele njengoba

1
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch5

"Thembeka,Thembeka my love uthando lwehlula umkhulu benogogo,ubaba nomama nabo behluleka.Awaziyini ukuthi athando alunamaneja,alunadokotela.Ayifihleki

2
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch4

"I am so sorry babes but angazi ufuna ngenzeni ngoba ungithande usazi ukuthi nginomfazi kanti nawe ngokunjalo unendoda.Pho yini inkinga yakho?" kubuz

0
6
Jun - 13

Iphutha Lami

Ngenz'iphutha ngakwethemba.Themba lami kanti ngizigwaza owami.Namuhla ngikhala ezimathonsi.Tholakele yeka ukukwethemba kwami.Ngakunik'uthando lwami lo

0
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch3

"Aw suka lapha weThembeka.Ngicela ijuice,emva kwalokho yimi nawe nombhede.""ingabe uzongikhona yini Melusi!" kubhuqa uThembeka.Wathula nje uMelusi wab

2
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch2

Kwasekuyimvama ukuthi uMelusi ahambe abuye ebusuku.Angafuni ukubuzwa ukuthi ubekuphi.yayimkhathaza uThobile lento kungekho ayengakwenza.Wahlala ke uT

2
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch1

Kwasalimathumb'entaka,kuzwakala ukuheleza komoya owawuqhamuka eningizimu.Okwakusenza uzizwe,unomundla wokuha nje noma ikhilomitha libelinye ujike unga

1
6
Jun - 13

BONE OF BONES

Your smile is joy in my face.The beauty of your eyes is love to me.Your lough makes my own teeth to be out always.I don't need water because your lips

1
5
Jun - 13

THULA MAMA!

Weep no more.Wail no more.Cry no more.Thula mama.May your tears run dry.You've been abused and defamed.Emortional,Verbal and Physical.Enough is enough

1
Invite
What iBlog